Your cookie settings
Review what data we collect from your interaction with Eterno and decide what you are allowed to share.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly
Preference
Preference cookies allow a website to remember information that changes the behavior or appearance of the website, such as your preferred language or the region you are in.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistics
Statistics cookies help website owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This website uses cookies
This website uses essential cookies and other technologies to keep the Eterno app running optimally, and additional cookies to improve your experience and usability. Your privacy and data security is our top priority.
Information on cookie settings can be found in our privacy policy.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 50233/V
Contactná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • contactovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu. Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B ("Spoločnosť") prevádzkuje túto webovú stránku ("Webová stránka").

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. ("Google") za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Orthopedics

Prevention, diagnosis and treatment of musculoskeletal disorders.

Treatment of:

 • Achilles tendon injuries
 • Osteoarthritis 
 • Ligament injuries
 • Heel spur
 • Frozen Shoulder
 • Foot and toe malpositions
 • Hip dysplasia
 • Impingement syndrome
 • Carpal tunnel syndrome
 • Calcareous shoulder
 • Runner's knee
 • Muscle hardening
 • Muscle injury
 • Neck pain
 • Osteoporosis
 • Back pain
 • Bursitis
 • Tension headache
 • Sports injuries
 • Tennis and golfer's elbow

The practice offers:

 • Extracorporeal shock wave therapy
 • Acupuncture 
 • Focused magnetic field therapy
 • Kinesiotaping
 • Mesotherapy
 • Hyaluronic acid treatment
 • ACP therapy
 • Ultrasound examination 
 • Gait and stance analysis 
 • Advice and prescription of insoles
 • Aftercare and rehabilitation

The independent doctors

Dr. med. univ. Markus Philipp Corterier
Dr. med. univ. Markus Philipp Corterier
Specialist in orthopedics and trauma surgery
View doctor profile
Reinhard Bruhn
Reinhard Bruhn
Specialist in orthopedics
View doctor profile

Pain-free movement thanks to modern diagnostics and treatment at Orthopädie Hamburg

Healthy bones, joints, ligaments, tendons and muscles are essential every day and with every movement. Wear and tear from daily activities, sports injuries, accidents, as well as aging and congenital factors can cause pain and discomfort that require medical attention. 

Orthopedic surgeons at Orthopaedics Hamburg specialize in the diagnosis and treatment of bone and muscle dysfunction. They help you improve range of motion, treat and prevent injury or disease, and coordinate follow-up and care.

Orthopedics in Hamburg: specialists who help you to alleviate, prevent or eliminate pain.

Do you have persistent knee or back pain every day? Do you feel limited in your movement after sleeping or sitting for long periods of time? Do you have an injury that just won't seem to heal? These are some of the most common reasons people visit Orthopaedics Hamburg:

 • Knee pain
 • Hip pain
 • Shoulder, elbow, wrist or hand pain
 • Ankle or foot pain
 • Back or neck pain

Whether your pain is dull or stabbing, chronic or acute, your:e orthoped:in at the Praxis für Orthopädie Hamburg can help you. As a patient:in, your individual health issues are looked at closely and holistically with us. This means that a symptom is not treated in isolation, but always in connection with other symptoms and individual influencing factors. Your:e practitioner:in the practice for orthopedics in Hamburg examines you as comprehensively as possible in order to determine an exact diagnosis and its causes and to offer you the best possible preventive advice and therapy. The goal? Improved function and mobility, less pain and a higher quality of life.

Regaining mobility: This is what orthopedic specialists do in Hamburg.

Orthopedics is a branch of medicine that deals with diseases of the musculoskeletal system and the preservation of muscle and joint function. Broken bones, compression fractures, stress fractures, dislocations, muscle injuries and tendon ruptures are common reasons to visit Eterno Orthopedics Hamburg. Physicians:inside Orthopedics Hamburg specialize in the entire musculoskeletal system, this includes:

 • Bones
 • Muscles
 • Joints
 • Tendons
 • Tapes
 • Nerves
 • Cartilage and other connective tissue

But you can also work with our orthopedists to prevent future injuries and improve your (athletic) performance.

Orthopedics Hamburg: interdisciplinary medicine for whole-body strength and health

Optimizing your health together with you is our concern. To this end, specialists at the Orthopaedic Practice Hamburg apply their expertise and experience. Patient-oriented care and detailed information help in this process.

Orthopedic surgeons in the practice of orthopedics in Hamburg often work as part of a larger orthopedic treatment team. This team may include:

 • Physician assistant:inside
 • Nurses:inside
 • Occupational therapist and physiotherapist
 • Rehabilitation physician:inside
 • Fitness trainer:inside

Need help finding the right doctor, therapist or coach?

In our location, you can expect a comprehensive range of treatments with a variety of specialties. Discover the services of our partner practices.

With the confirmation you agree to our terms and conditions and our privacy policy agree .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.