Your cookie settings
Review what data we collect from your interaction with Eterno and decide what you are allowed to share.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly
Preference
Preference cookies allow a website to remember information that changes the behavior or appearance of the website, such as your preferred language or the region you are in.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistics
Statistics cookies help website owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This website uses cookies
This website uses essential cookies and other technologies to keep the Eterno app running optimally, and additional cookies to improve your experience and usability. Your privacy and data security is our top priority.
Information on cookie settings can be found in our privacy policy.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 50233/V
Contactná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • contactovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu. Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B ("Spoločnosť") prevádzkuje túto webovú stránku ("Webová stránka").

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. ("Google") za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Gynecology

Expert:inside for pregnancy and the female sexual and reproductive tract.

Treatment of:

 • Endometriosis
 • Fertility problems
 • Cramps and period pain
 • Cancer (breast, cervix, ovaries)
 • Menopause
 • Ovarian cysts (PCOS)
 • PMS
 • Pelvic pain
 • Pregnancy
 • Sexually transmitted diseases
 • Unusual discharge
 • Irregular cycle
 • Vaginal infections

The practice offers:

 • Fertility and hormone tests 
 • Pelvic exams and pap smears 
 • Pregnancy and postpartum care
 • Ultrasound examinations including Doppler sonography
 • Prevention and early detection
 • Family planning and contraception
 • Counselling for girls
 • Nutritional Medicine

The independent doctors

 Dr. med. Meral Gündüz
Dr. med. Meral Gündüz
Focus practice infertility and hormonal imbalance
Specialist in gynecology and obstetrics
View doctor profile
Dr. med. Rieke Hermann
Dr. med. Rieke Hermann
Holistic gynecology practice
Specialist in gynecology and obstetrics
View doctor profile
Monika Löw-Aggermann
Monika Löw-Aggermann
Sana specialist practice gynecology and obstetrics
View doctor profile

Holistic and modern women* health at Gynaecology Frankfurt

Gynecologists at Frankfurt Gynecology provide holistic reproductive and sexual health care for anyone with female reproductive organs. They listen to your health concerns and perform thorough diagnostic testing to determine what is affecting your health or well-being.

Your gynecologist will help you understand your test results and hormone health, and offer advanced treatment , nutrition and lifestyle counseling to work toward a healthy menstrual cycle, balanced hormones and improved fertility. We'll also guide you if you're trying to get pregnant, during your pregnancy and after delivery.

Frankfurt Gynecology: Individual, integrative and interdisciplinary

The female reproductive organs form a complex and delicate structure that changes throughout your life, under the influence of age, environment and individual factors. This is exactly why it is so important to have them checked regularly. Your gynecologist can perform routine screenings to determine if any infections or diseases are present. They can also support your health with fertility ex ams or checkups before and after your baby is born.

A gynecological consultation is especially important in the case of suspected or diagnosed problems with the fallopian tubes, ovaries or uterus, as well as fertility problems such as polycystic ovary syndrome (PCO syndrome) or endometriosis. Do you have abdominal, pelvic, breast, rectal, uterine or vaginal discomfort? Your gynecologist in Frankfurt will help you to get to the bottom of your symptoms holistically and individually.

But it's not only when you have or suspect problems that it's worth visiting your gynecologist. Even if you feel fine, your sexual, hormonal and reproductive health should be a top priority. After all, only by making them part of your self-care will you be sure of your balance and well-being in the future. Regular visits to Frankfurt Gynecology will help you get or stay healthy - whether you're currently using contraception, planning a family, going through menopause, or past it.

4 Reasons to get your gynecology visits in Frankfurt done in a timely manner.

Regular check-ups at Gynaecology Frankfurt are important because women* have an increased risk of contracting sexually transmitted diseases or developing breast, cervical or other cancers. Every person who menstruates, is sexually active and/or has a family history of reproductive problems needs regular gynecological examinations and counseling - for the following reasons:

1. gain clarity about your general state of health

Visiting Gynecology Frankfurt when you are healthy gives you the opportunity to build a long-term relationship with your gynecologist, get advice about various health goals or needs, and address all your questions and concerns. These appointments allow you and your doctor to get an ongoing picture of your health and vital signs. In addition, these visits allow you to build trust with your gynecologist. This way, you will feel comfortable and understood even if you have health problems later on.

2. take advantage of important preventive examinations to detect or prevent problems at an early stage

If something changes in your health, your:e gynecologist:in can make the right diagnosis sooner, allowing you to get effective treatment quickly. With an annual or biannual visit to the gynecologist in Frankfurt, it is more likely that medical problems will be solved before they become serious.

At Gynecology Frankfurt, your gynecologist will examine you for a range of women*specific and common diseases. This is important because many health problems have no obvious symptoms. Depending on your age, health needs, and when your last exam was, our Frankfurt Gynecology Department offers a number of different exams. These include Pap smears, STD testing, gynecological ultrasounds, breast exams and osteoporosis screening.

3. make your fertility an issue, with or without the desire to have children

Whether you are currently using contraception or would like to become pregnant soon, your specialist at Gynaecologie Frankfurt will help you to regulate your fertility naturally.

 • Contraception: If you want to prevent pregnancy, our team will help you find the best contraception method for your lifestyle and health needs.
 • Wanting children: If you are thinking about having children in the near future, our team will advise you on how to prepare your body for fertilization and a healthy pregnancy. 
 • Fertility problems: Your gynecologist will examine you for conditions that could make pregnancy difficult and offer solutions and counseling for infertility.

4. find a healthy way to deal with your period and menopause

If you are of childbearing age, your period should come every month unless you are pregnant. During your regular checkups, your gynecologist will make sure your period is regular and check for any bleeding problems:

 • If your periods are painful or irregular, your doctor will use modern diagnostic methods to get to the bottom of your problems. Gynaecology Frankfurt offers a range of treatments that your doctor will tailor to your personal wishes and needs.

If you're menopausal and experiencing symptoms like vaginal dryness, discomfort or pain, your:e gynecologist:in will help you regain comfort, confidence and quality of life. They'll also keep an eye on your bones to

Need help finding the right doctor, therapist or coach?

At our location, you can expect a comprehensive range of treatments with a variety of specialties. Discover the services of our partner practices.

With the confirmation you agree to our terms and conditions and our privacy policy agree.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.