Your cookie settings
Review what data we collect from your interaction with Eterno and decide what you are allowed to share.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly
Preference
Preference cookies allow a website to remember information that changes the behavior or appearance of the website, such as your preferred language or the region you are in.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistics
Statistics cookies help website owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This website uses cookies
This website uses essential cookies and other technologies to keep the Eterno app running optimally, and additional cookies to improve your experience and usability. Your privacy and data security is our top priority.
Information on cookie settings can be found in our privacy policy.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 50233/V
Contactná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • contactovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu. Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B ("Spoločnosť") prevádzkuje túto webovú stránku ("Webová stránka").

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. ("Google") za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Plastic & Aesthetic Surgery

The aim of plastic and aesthetic surgery is to restore or improve body shape and visibly disturbed body functions.

Treatment of:

 • Face - wrinkle treatment
 • Face - filler treatment
 • Face - Non-surgical rejuvenation methods
 • Face - Lifting
 • Face - eyelid lift
 • Face - correction of the consequences of injuries
 • Breast - Breast Lift
 • Breast - Breast Reduction
 • Body - Liposuction
 • Body - Abdominoplasty
 • Body - body toning arms, legs, buttocks
 • Control examinations

The practice offers:

 • Aesthetic surgery
 • Plastic Reconstructive Surgery
 • State-of-the-art microsurgical surgical techniques

The independent doctors

Dr. med. Irini Panteli
Dr. med. Irini Panteli
Specialist for plastic and aesthetic surgery and hand surgery
View doctor profile

Regain beauty and self-confidence: Plastic Surgery Hamburg

Surgeon:in the practice for cosmetic surgery Hamburg are dedicated to the repair, reconstruction and beautification of the form and function of your body. For example, when the body is damaged by injuries, tumors or inflammation, or in the context of cosmetic surgery. Here, the treatment focuses on the skin, face and body areas such as the head, hands, feet, chest, trunk and genitals.

For surgeons at the Praxis für Schönheitschirurgie Hamburg, your quality of life is always the focus of their work. They offer you holistic pre- and post-operative care as well as state-of-the-art surgical treatments. This includes complex wound care, breast reconstruction after mastectomy as well as reconstructive surgery after trauma, burns and weight loss.

4 Pillars of Plastic Surgery Hamburg: Aesthetic and Reconstructive Surgery, Burns and Hand Surgery

1. aesthetic surgery or cosmetic surgery optimizes the appearance of the face and body through surgical procedures and cosmetic treatments. These include abdominoplasty, breast augmentation, breast reduction, liposuction, eyelid surgery, rhinoplasty, facial rejuvenation and wrinkle treatment.

Reconstructive surgery corrects abnormalities caused by diseases, surgeries, accidents or birth defects, for example. It can restore both appearance and function of the face and body, increasing your self-confidence and quality of life. Examples include bone, skin and tissue restoration and reconstruction of body parts.

3. burn and wound surgery: with the help of skin grafting, microsurgery, dermabrasion, flap plastic, tissue expansion and scar improvement, skin wounds, burns and scars can be effectively treated and appearance restored.

4. hand surgery restores the function of fingers and hands injured in accidents and corrects deformities. It also treats diseases that cause pain and affect the strength, function or mobility of the wrist and fingers.

Cosmetic surgery Hamburg: procedures that change not only appearance, but also quality of life and health.

A holistic-modern approach is one of the most important quality features of the practice for cosmetic surgery Hamburg. Because with us, not only your appearance, but your overall health, recovery and lifestyle are the focus of your individual treatment plan. Your practitioners at cosmetic surgery Hamburg complement surgical interventions with holistic forms of therapy and practice beauty medicine that not only remedies symptoms or blemishes, but offers a comprehensive optimization of your quality of life.

What you can expect from a visit to the practice for cosmetic surgery Hamburg

In addition to innovative surgery, the focus in cosmetic surgery Hamburg is also on pre- and post-operative well-being to prepare you physically, mentally and nutritionally for the operation. A detailed initial consultation in the practice for cosmetic surgery in Hamburg serves to determine what you need and want and what your:e surgeon:in thinks is possible. 

Your:e doctor:at the cosmetic surgery practice in Hamburg will discuss with you the risks, benefits and results of the various options to help you decide on your desired appearance. Before the surgery, he or she will take time to explain the scope and goals of the procedure and show you what to expect afterwards.

Your:e practitioner:in cosmetic surgery Hamburg may also advise you to see other specialists such as psychotherapists, trainers, physiotherapists or nutritionists before surgery, and will explain why and how these visits can benefit your health and healing process.

Even after your surgery, your doctor is there for you. Postoperative care at the cosmetic surgery practice in Hamburg includes follow-up examinations and support for the healing process. It is about finding yourself again and overcoming any challenges that may have led to the surgery.

Need help finding the right doctor, therapist or coach?

In our location, you can expect a comprehensive range of treatments with a variety of specialties. Discover the services of our partner practices.

With the confirmation you agree to our terms and conditions and our privacy policy agree .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.