Your cookie settings
Review what data we collect from your interaction with Eterno and decide what you are allowed to share.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly
Preference
Preference cookies allow a website to remember information that changes the behavior or appearance of the website, such as your preferred language or the region you are in.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistics
Statistics cookies help website owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This website uses cookies
This website uses essential cookies and other technologies to keep the Eterno app running optimally, and additional cookies to improve your experience and usability. Your privacy and data security is our top priority.
Information on cookie settings can be found in our privacy policy.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 50233/V
Contactná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • contactovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu. Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B ("Spoločnosť") prevádzkuje túto webovú stránku ("Webová stránka").

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. ("Google") za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Traditional Chinese Medicine

Holistic prevention and treatment to restore the balance of the body forces.

Treatment of:

 • Anxiety
 • Osteoarthritis 
 • Autoimmune diseases
 • Concomitant symptoms of cancer and chemotherapy
 • Bronchitis
 • Chronic pain
 • Diabetes
 • Cold
 • Fibromyalgia
 • Memory deficits
 • Heart disease
 • High or low blood pressure
 • Hormonal imbalances
 • Long-Covid / MECFS
 • Stomach complaints
 • Migraine
 • Declining cognitive performance
 • Parkinson's
 • Polyneuropathy
 • Rehabilitation after a stroke
 • Rheumatoid arthritis
 • Back pain
 • Sleep disorders
 • Pain
 • Stress
 • Digestive and metabolic problems

The practice offers:

 • Body acupuncture, ear acupuncture and permanent needles
 • Electroacupuncture (EAP) and neural therapy
 • Cupping treatment and targeted heat application (moxabustion, infrared lamp, grain pillow)
 • Massage techniques (Tuina and acupressure)
 • Medicinal herb mixtures (phytotherapy)
 • Nutritional counseling

The independent doctors

Margrit Riede
Margrit Riede
Practice for Integrative Chinese Medicine
Specialist for general surgery
View doctor profile

Naturally healthy in the practice for traditional Chinese medicine Hamburg

Stress and the constant pressures your body faces in everyday life demand a deeper, more comprehensive solution to your well-being - a priority that is important even when you have no symptoms. TCM is an ancient form of medicine based on a philosophy of balance with nature and is associated with many physical and mental health benefits.

The Integrative Chinese Medicine of TCM Hamburg combines classical Western orthodox medicine with traditional Asian natural healing methods on a scientifically sound basis. Your:e TCM doctor:in offers you individual treatment concepts and a holistic treatment approach to support recovery and prevent diseases in a natural way.

The practice for TCM in Hamburg: Acupuncture

Acupuncture involves inserting thin needles into the skin at specific points on the body and leaving them in place for at least 20 minutes. By stimulating carefully selected points, the acupuncture needles produce physiological stimuli that, in Chinese medicine theory, restore the body's internal balance. This can relieve pain and other discomforts.

Normally, you will be treated in the practice for TCM in Hamburg with a sequence of 6 - 15 acupuncture sessions. For acute complaints, even a few treatments can be sufficient; a protracted, chronic illness, on the other hand, often requires a longer treatment period. In addition, permanent needles are often used in the course of a treatment in the practice for TCM in Hamburg, which can remain in place for several days without pain until the next treatment is due.

According to the World Health Organization (WHO), acupuncture is suitable for the treatment of, among other things:

 • Pain
 • Stomach and digestive problems
 • Vomiting due to chemotherapy
 • High or low blood pressure
 • Rheumatoid arthritis

For a more intensive effect your:e doctor:in TCM Hamburg can suggest you a treatment with electroacupuncture (EAP) or neural therapy (infiltration with local anesthetics).

Cupping treatment and moxibustion - proven method of TCM Hamburg

In this technique your:e practitioner:in TCM Hamburg uses cupping glasses in different sizes to promote blood circulation. Cupping glasses can be used at TCM in Hamburg as part of an acupuncture treatment or as a stand-alone massage technique. The negative pressure in the glass mobilizes waste products and fluids in the tissues, relieving tension and swelling.

By applying heated mugwort herb (moxibustion), heat can be applied specifically to certain regions and acupuncture points. This procedure is used as part of your treatment in the practice for TCM in Hamburg, for example, to relieve pain and swelling, promote fertility, strengthen the immune system, stimulate blood circulation and lymph flow, and gently stimulate and nourish the body's own cellular regeneration process.

Dietetics and herbal medicine at TCM Hamburg

"Man is what he eats" - this wisdom is also well known in our culture. In Chinese medicine, nutrition is of particular importance, so that individual nutritional counseling, taking into account individual life circumstances and habits, is part of every long-term treatment in your practice for TCM in Hamburg. But do not worry: Here it is more about commandments than prohibitions, and all suggestions are close to everyday life and practically easy to implement.

Need help finding the right doctor, therapist or coach?

In our location, you can expect a comprehensive range of treatments with a variety of specialties. Discover the services of our partner practices.

With the confirmation you agree to our terms and conditions and our privacy policy agree .
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.