Your cookie settings
Review what data we collect from your interaction with Eterno and decide what you are allowed to share.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. Without these cookies, the website cannot function properly
Preference
Preference cookies allow a website to remember information that changes the behavior or appearance of the website, such as your preferred language or the region you are in.
Marketingové
Používané na cielenú reklamu.
Statistics
Statistics cookies help website owners understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This website uses cookies
This website uses essential cookies and other technologies to keep the Eterno app running optimally, and additional cookies to improve your experience and usability. Your privacy and data security is our top priority.
Information on cookie settings can be found in our privacy policy.
Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ osobných údajov
IBS Invest s.r.o., Palešovo námestie 1196/51, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 53379331, Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 50233/V
Contactná osoba
Mgr. Ivan Stolárik, stolarik@ibsinvest.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä

 • contactovanie dotknutých osôb
 • zabezpečenie zasielania cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu zo strany dotknutých osôb (realizácia oprávneného záujmu prevádzkovateľa)

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje záujemcov (dotknutých osôb) o služby poskytované prevádzkovateľom, resp. o zasielanie cielených ponúk dotknutým osobám po prejavení záujmu z ich strany prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: meno, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Doba uchovania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje dotknutých osôb v internej databáze záujemcov o služby prevádzkovateľa po dobu v trvaní troch (3) rokov odo dňa získania osobných údajov od dotknutých osôb, pričom po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť likvidáciu týchto údajov. Osobitná doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb sa stanovuje v prípadoch, kedy sa na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vyžaduje osobitné udelenie súhlasu. Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností, prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva po dobu vymedzenú príslušnými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby okrem prípadov, keď by nad týmito záujmami prevádzkovateľa alebo tretej osoby prevažovali záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Ide o zákonné spracúvanie osobných údajov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné udelenie súhlasu zo strany dotknutých osôb.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená žiadať od prevádzkovateľa formou písomnej alebo elektronickej žiadosti najmä nasledovné:

 • vydanie potvrdenia o tom, či sú, resp. nie sú jej osobné údaje spracúvané,
 • uvedenie zoznamu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • uvedenie informácií o spracúvaní osobných údajov, o rozsahu osobných údajov, o účele ich spracúvania a ostatné súvisiace doplňujúce informácie,
 • uvedenie informácií o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ osobné údaje získal,
 • vykonanie opravy/likvidácie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú neúplné, nepravdivé alebo neaktuálne,
 • vykonanie blokácie osobných údajov dotknutej osoby, pokiaľ došlo k odvolaniu súhlasu s ich spracúvaním pred uplynutím stanovenej lehoty na ich spracúvanie,
 • vykonanie likvidácie spracúvaných osobných údajov, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že sú využívané na účely priameho marketingu bez udelenia osobitného súhlasu a
 • vykonanie likvidácie osobných údajov, pokiaľ došlo k zániku účelu ich spracúvania alebo pokiaľ pri ich spracúvaní došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontrolný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Používanie cookies

Spoločnosť Webyst s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 53 832 060, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 153304/B ("Spoločnosť") prevádzkuje túto webovú stránku ("Webová stránka").

Webová stránka používa cookies. Cookies je jednoduchý textový súbor (obvykle o veľkosti len niekoľkých kB), ktorý navštívená Webová stránka odošle do internetového prehliadača používateľa Webovej stránky. Cookies umožňuje Webovej stránke zaznamenať informácie o návšteve používateľa Webovej stránky, ako napríklad preferovaný jazyk či ďalšie individuálne nastavenia. Ďalšia návšteva Webovej stránky tak môže byť pre používateľa Webovej stránky jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité a bez nich by bolo prehliadanie webových stránok oveľa zložitejšie.

Používateľ Webovej stránky môže cookies zakázať zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Pokiaľ sa používateľ Webovej stránky rozhodne cookies zakázať, stratí niektoré funkcie a funkcionality Webovej stránky. Po zakázaní cookies nebude Webová stránka napríklad schopná zachovať jazykové nastavenia jej používateľa.

Spoločnosť plne rešpektuje súkromie každého používateľa, t. j. jednotlivca, ktorý navštívi Webovú stránku a všetky zhromaždené informácie o používateľoch Webovej stránky používa výhradne na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Webová stránka používa anonymné cookies Google Analytics, ktoré sú poskytované spoločnosťou Google Inc. ("Google") za účelom monitoringu používania a analýzy webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú prenášané do Google, ktorá ich používa na analýzu používania webových stránok a za účelom poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a internetu. Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v prípadoch, kedy tieto strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi spracúvanými Google.

Kliknutím na odkazy, akými sú napríklad reklamné bannery, môže byť používateľ Webovej stránky prenesený na iné webové stránky, ktorých pravidlá na ochranu osobných údajov sa môžu od Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov Spoločnosti líšiť. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto externé webové stránky, odkazy alebo informácie poskytované či spracúvané prevádzkovateľmi týchto ďalších webových stránok.

Súčasťou dokumentácie Spoločnosti súvisiacou s prevádzkovaním Webovej stránky sú tiež Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov špecifikujúce spôsob, ako Spoločnosť zabezpečuje dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov Webovej stránky.

V Spišskom Podhradí, 27. decembra 2022.

Margrit Riede
Practice for Integrative Chinese Medicine

Margrit Riede

Specialist for general surgery

Emergency medicine, acupuncture & naturopathic treatment

Master of Chinese Medicine (Univ. Shanghai)

Holistic prevention and treatment to restore the balance of the body forces.

A warm welcome!

Integrative Chinese Medicine - what is it?

Individual treatment concepts and a holistic treatment approach combining classical Western orthodox medicine with traditional Asian natural healing methods on a scientifically sound basis:

Opening hours

Dates by arrangement

Subjects wanted: 

Clinical study "Acupuncture for tennis elbow

Non-binding contact by mail

About 

Margrit Riede

About 

 • Privately insured / self-payer
 • German / English / Norwegian
 • Video consultation
 • Clinical study "Acupuncture for tennis elbow
 • November 2022 TCM practice at Eterno
 • 2019 - until today clinical and research activity at the Center for Traditional Chinese Medicine at UKE.
 • Master of Chinese Medicine, Shanghai University
 • Lecturer Asklepios Medical School Hamburg
 • Scholarship Society for Acupuncture Research
 • Specialist in surgery in several practices
 • Specialist in outpatient rehabilitation 2007 - 2010
 • Senior Physician University Hospital Trondheim/Norway 2004 - 2006
 • Residency in Hesse, Bavaria and Norway
 • Medical studies in Frankfurt am Main
 • Born 1973 in Augsburg

About 

Initial interview

For a first acquaintance, the exact recording of your complaints and a thorough examination, I take a full hour. Only in this way is it possible to make a holistic diagnosis according to the rules of Traditional Chinese Medicine and to design a personal treatment plan for you. TCM treatment methods do not have to replace Western conventional medicine, but complement it in a meaningful way. Together we will then discuss and plan the course of your treatment and the time perspective.

TCM treatment methods

I mainly use classical body acupuncture (needle acupuncture), often also in combination with superficial, painless permanent needles - a great alternative especially for the treatment of sensitive persons or children. If an increase in effect is desired, electro-acupuncture (EAP) can be used - here a light stimulation current is applied, similar to a TENS unit. If necessary, ear acupuncture or neural therapy (infiltration of trigger points with local anesthetics), massage techniques such as Tuina or acupressure, cupping treatment or targeted heat application (moxabustion, infrared lamp, grain pillow) can also be considered. As in Western orthodox medicine, TCM also uses effective medicines - in the form of medicinal herb mixtures (phytotherapy). Nutritional counseling according to the recommendations of TCM and taking into account individual life circumstances and habits is often useful to achieve the desired treatment goal.

Surgery / Orthopedics / Sports Medicine

Of course, as a specialist in general surgery with many years of experience in trauma surgery, orthopedics as well as rehabilitation and sports medicine, I am also your competent contact person for complaints of the musculoskeletal system, (sports) injuries and surgeries and, of course, I also take over the follow-up treatment after surgical interventions of any kind (wound, X-ray checks, dressing changes, stitch removal, etc.).

Acute and chronic pain

are the most common reason why patients choose acupuncture and TCM. Pain reduces the quality of life, disturbs sleep, and the permanent use of painkillers is not infrequently associated with undesirable side effects. For acute pain, acupuncture often provides rapid improvement, but for chronic pain, 10 -15 acupuncture treatments or more may be necessary.

Peripheral polyneuropathy (PNP)

Peripheral polyneuropathies usually develop without an identifiable cause (idiopathic PNP), or they are a consequence of diabetes (diabetic PNP) or chemotherapy (CIPNP). Those affected suffer considerably from pain, restlessness (restless legs), burning sensations, and sensory disturbances in the feet and legs (or even hands), balance is impaired by the sensory disturbances, walking is laborious, and often the complaints do not allow undisturbed sleep. Medications that act on the nervous system often help only unsatisfactorily and can have significant side effects (fatigue, impaired driving ability). Studies show that acupuncture treatments can relieve discomfort and improve nerve conduction velocities in many PNP patients.

Where you can find us

Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg, Germany

Please select your preferred mode of transport to see the details of the route.

With the bus lines 102, 109, 34, 36 & 38 you can reach the bus stop Jungfernstieg, from which our hub is only 450 meters away. You can also reach the Stadthausbrücke stop with bus lines 111 & 35.

Subway: The subway stations Jungfernstieg (U1, U2, U4) and Rathaus (U3) are located in the immediate vicinity of our hub and can be reached within 5 minutes on foot. S-Bahn: With the S-Bahn lines S1, S2, & S3 you can reach the stations Stadthausbrücke and Jungfernstieg from where you can easily reach our hub on foot.

Parking garages: Within a radius of 400 meters are the parking garages Stadthöfe, Fleethof, Hanseviertel & Stadthausbrücke. Parking spaces: There are some parking facilities in the city with a maximum parking time of 1-2 hours. Some parking spaces are located directly in front of the Kaufmannshaus and in the streets Große Bleichen, Amelungstraße & Fuhlentwiete.